My mazda 323f engine start and stop immediately.

My mazda 323f engine start and stop immediately.

false